back previous   22 of 31 next  People
South Asia religious people
 
 
Jain nun
Savranabelagola, Karnataka, India, 2003