back previous   22 of 28 next  Various Glimpses
 
 
Mysore, Karnataka, India, 2001