back previous   25 of 28 next  Various Glimpses
 
 
Trondheim, Norvegia, 1977