back previous   3 of 28 next  Various Glimpses
 
 
Topkapi Saray, Istanbul, Turkey, 2010