back previous   23 of 31 next  People
South Asia religious people
 
 
Mysore, Karnataka, India, 2003