back previous   21 of 28 next  Various Glimpses
 
 
Grey Rabbit
Ohio, USA, 1980